Algemene Raad voor de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten geïnstalleerd

23 oktober 2017 0 Door Fred

Op het kasteel Hertoginnedal werd vandaag, woensdag 21 februari 2001, in aanwezigheid van staatssecretaris Olivier Deleuze, plechtig de Algemene Raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) geïnstalleerd.

De CREG heeft als taak advies te verlenen aan de overheid inzake de organisatie en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten. Zij is tevens ook toezichthouder op de ondernemingen in deze markten en controleur op de toepassing van de elektriciteits- en gaswetgeving.

De Commissie moet er vooral op toezien dat de wetten van de vrije markt worden gerespecteerd o.a. voor wat betreft het gebuik van de hoogspanningsleidingen, de economische mededinging, de openbare dienstverlening en de tarifering.


De CREG heeft twee organen :

Het directiecomité staat in voor het operationeel bestuur en bestaat uit een voorzitter en drie leden. Het directiecomité wordt ondersteund door een permanent secretariaat.

Het tweede orgaan, de nu geïnstalleerde Algemene Raad, houdt toezicht op het directiecomité en heeft volgden taken :

 • het vastleggen van richtsnoeren voor de toepassing van de elektriciteits- en gaswetgeving;
 • het evalueren van de wijze waarop het directiecomité zijn taken uitvoert;
 • advies te formuleren over alles wat haar door het directiecomité wordt voorgelegd;
 • toe te zien op de coördinatie tussen de CREG en het Controlecomité (het Controlecomité is de regulator van het ‘gebonden’ marktsegment, de CREG deze van het vrije marktsegment);
 • discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid in de elektriciteits- en gassector.

In de Algemene Raad van de CREG zetelen zes vertegenwoordigers van de federale regering en één vertegenwoordiger van elk van de drie gewestregeringen.

Daarnaast zijn er ook vijf leden behorend tot de representatieve vakbonden en twee leden van de Raad voor het Verbruik. Deze laatste twee worden echter eveneens door de vakbonden voorgedragen. In dezelfde categorie van 9 leden horen ook twee leden van organisaties thuis die de bescherming van de kleine verbruiker tot doel hebben, maar die onafhankelijk zijn van de overheid en de beroepsmiddens.

Een derde categorie behelst de grote verbruikers en bestaat uit drie leden behorend tot de industrie, het bank- en het verzekeringswezen en twee leden behorend tot de kleine en middelgrote ondernemingen. Beide subgroepen moeten tot de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven behoren. Deze categorie wordt verder aangevuld met één vertegenwoordiger van de grote elektriciteitsverbruikers en één vertegenwoordiger van de grote aardgasverbruikers.

De vierde categorie tenslotte zijn de producenten :

 • twee afgevaardigden van de Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (BFE);
 • één afgevaardigde van de ondernemingen die elektriciteit produceren met de aanwending van hernieuwbare energiebronnen (wind, water, zon, biomassa, …)
 • één afgevaardigde van de ondernemingen die elektriciteit produceren door warmtekrachtkoppeling;

De secretaris-generaal van het Controlecomité en één van zijn adjuncten wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Dit is eveneens het geval voor de vertegenwoordigers van Inter-Regies (de overkoepeling van de zuivere intercommunales), Intermixt (gemengde intercommunales) en deze van het Verbond der Gasnijverheid, andere dan de distributeurs. Van deze waarnemers is de verdeling als volgt :

 • twee afgevaardigden voorgedragen door Inter-Regies;
 • vijf afgevaardigden voorgedragen door Intermixt;
 • drie afgevaardigden van het Verbond der Gasnijverheid.

Tenslotte is ook de voorzitter van het directiecomité van de CREG waarnemend lid van de Algemene Raad.

Een (bijna) volledige lijst met de namen van vertegenwoordigers en plaatsvervangers vindt u in het staatsblad van 20 februari 2001.


Hoewel het directiecomité reeds verschillende adviezen verstrekte aan de federale regering, o.a. inzake de aanwijzing van de verantwoordelijken voor het beheer en inzake de waardering van het hoogspanningsnet en de ermee gepaard gaande te hanteren tarieven voor het gebruik van dit net, is de samenstelling van de Raad en de adviezen die deze terzake zal verlenen, van primordiaal belang voor de legitimiteit van de geformuleerde voorstellen en de autoriteit van de CREG in het algemeen.

De beslissingen die kunnen voortvloeien uit de samenwerking tussen Algemene Raad en Directiecomité, bepalen hoe de liberaliseringstendens en de prijszetting verder evolueren. Met name vooral de grootverbruikers, maar ook de Europese Commissie, verwachten nu snel zekerheid.

Door het gebrek aan zekerheid tot nog toe, was zowel van de zijde van de aanbieders, als langs de zijde van de verbruikers, enige terughoudendheid om zich contractueel met elkaar te verbinden.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.