Onderhandelingsbasis Voor Elektriciteitsprijzen

Vergelijk uw elektriciteitsprijs met onze leiddraadprijzen!


Onderstaande leiddraadprijzen zijn indicatief en enkel bedoeld als referentie. Zij hebben dus op generlei wijze betrekking op bestaande tarieven van onze Vlaamse elektriciteitsleveranciers. Zij waren oorspronkelijk bedoeld om u te helpen bij het onderhandelen met de nieuwe leveranciers, toen deze nog geen prijzen publiek maakten. Ondertussen doen zij dit wel en kan u op onze website zelfs een berekende vergelijking maken tussen de verschillende echte tarieven. Toch blijft deze leidraad nog van belang.

De bedoeling van stroomtarieven.be is dus om u een leidraad te geven bij de onderhandelingen met uw elektriciteitsmaatschappij. Wanneer deze u hogere tarieven aanrekent, dan gaat u best nog eens te rade bij een andere maatschappij. Zijn de prijsoffertes die men u aanbiedt lager dan deze die hieronder zijn vermeld, dan zit u wellicht goed. Nochtans hangt alles af van geval tot geval ! Vaststaande en officieel goedgekeurde tarieven, zoals deze vroeger bestonden, zijn er niet meer.

Stroomtarieven.be zal regelmatig onderstaande “leiddraadtarieven” aanpassen aan haar kennis van de markt. (Zie ook ” Prijsvergelijking elektriciteitsleveranciers “)

Stroomtarieven.be is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de accuraatheid van de cijfers, noch voor het gebruik dat er kan van worden gemaakt.

Alle hieronder vermelde prijzen zijn altijd inclusief alle taksen en verplichtingen die op de elektriciteisleveranciers en netbeheerders rusten.

In de tabellen hieronder vind je wel een onderscheid tussen exclusief BTW en taksen enerzijds en ALLE taksen en lasten inbegrepen anderzijds. Onder exclusief BTW en taksen wordt verstaan : deze die ten laste van de gebruiker vallen. De verplichtingen van de leverancier (bijvoorbeeld voor groene stroom en sociale verplichtingen) zijn wel altijd inbegrepen. De gebruiker heeft immers geen sociale verplichtingen of verplichtingen van groene stroom.

De BTW bedraagt 21 % op alle prijzen (dus zowel op de vaste vergoeding als op de kWh). Voor de tabel inclusief taksen en lasten worden daarenboven ook de energietaks (0.190876 cEUR, incl.BTW), behalve voor de sociale tarieven, waarvoor geen energietaks verschuldigd is, en de CREG-toeslag (0.01357 cEUR) voor elke verbruikte kWh in rekening gebracht.

Belangrijk : Het Vlaams Elektriciteitsdecreet (artikel 18bis) voorziet dat minimum 100 kWh per jaar (aan dagtarief) steeds gratis zijn voor elk gezin. Bij deze gratis hoeveelheid dient nogmaals 100 kWh per gezinslid en per jaar te worden toegevoegd!

Deze gratis kilowatturen zullen door de netbeheerder worden gedragen en mag dus niet in de tarieven van uw leverancier worden verrekend. Aangezien de netbeheerder de kosten moet dragen, zullen de transporttarieven voor de leverancier wel worden verhoogd en bijgevolg in deze post toch aan u worden doorgerekend.

Voor het sociale tarief is de hoeveelheid gratis elektriciteit, ingevolge een Koninklijk Besluit, bovendien minimum 500 kWh, ongeacht de gezinsgrootte.

Het gewoon tarief

Onder gewoon tarief wordt verstaan het tarief dat van toepassing is voor normaal huishoudelijk en aanverwant verbruik en op voorwaarde dat geen afzonderlijk nachtverbruik wordt opgemeten (zie Nachttarief). M.a.w. dit tarief bevat zowel de dag als de nachtverbruiken.

De prijzen exclusief BTW en taksen bevatten wel de taksen en heffingen ten laste van de leverancier (o.a. deze voor groene stroom). De gebruiker heeft geen verplichtingen van transport, groene stroom, sociale maatregelen of wat dan ook ! Op de prijs BTW en taksen inbegrepen dient bijgevolg geen enkele toeslag te worden toegevoegd.

Zonder BTW en taksen ALLE taksen, BTW en heffingen inbegrepen
Vaste vergoeding Vergoeding per verbruikte kWh Vaste vergoeding Vergoeding per verbruikte kWh
Tarief A 14.85 euro/jaar 16.24 cent/kWh 17.97 euro/jaar 20.49 cent/kWh
Tarief B 60.00 euro/jaar
eerste 500 kWh
verbruiken boven 500 kWh 12.00 cent/kWh
72.60 euro/jaar
eerste 500 kWh 00.84629336 cent/kWh
verbruiken boven 500 kWh 15.37 cent/kWh
Tarief C 120.00 euro/jaar
eerste 1000 kWh
verbruiken boven 1000 kWh 11.90 cent/kWh
145.20 euro/jaar
eerste 1000 kWh 00.84629336 cent/kWh
verbruiken boven 1000 kWh 15.25 cent/kWh
Tarief D 240.00 euro/jaar
eerste 2000 kWh
verbruiken boven 2000 kWh 11.70 cent/kWh
verbruiken boven 3000 kWh 11.50 cent/kWh
verbruiken boven 5000 kWh 11.00 cent/kWh (*)
240.00 euro/jaar
eerste 2000 kWh 00.84629336 cent/kWh
verbruiken boven 2000 kWh 15.00 cent/kWh
verbruiken boven 3000 kWh 14.76 cent/kWh
verbruiken boven 5000 kWh 14.16 cent/kWh (*)

(*)Voor huishoudelijke toepassingen is dit laatste tarief niet interessant, aangezien bij deze verbruiken beter voor een combinatie dag/nacht tarief wordt gekozen.

Het gewone tarief is toepasselijk voor vermogens (sterkte van de meter en de zekeringen) tot 30 kVA. Dit is vooral geschikt voor huishoudelijk gebruik of aanverwante (zelfstandigen en kleine KMO’s). 30 kVA komt overeen met 30 kilowatt

Bij deze tarieven zou, in tegenstelling tot vroeger, geen bijkomende jaarlijkse kost meer mogen worden aangerekend voor aansluitvermogens boven de 10 kVA (10 kW). (Toch blijven sommige nieuwe leveranciers dit nog doen. Probeer hierover te onderhandelen!)

Het is wel normaal dat u een grotere eenmalige kost zou worden aangerekend om de meetapparatuur en alle andere infrastructuur te versterken indien u grotere vermogens vraagt dan 10 kVA.

Wanneer u veel verbruikt zou automatisch de prijs voor grote vermogens (dus groter dan 30 kVA) moeten worden aangerekend (zie verder), indien dit voor u voordeliger is, ook als u geen zware aansluiting met een groot vermogen zou hebben. Sommige leveranciers (de standaard-leveranciers) doen dat inderdaad.

Het sociale tarief

Het sociale tarief is voorbehouden aan de verbruikers die recht hebben op het bestaansminimum, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, sommige tegemoetkomingen voor mindervaliden, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een tegemoetkoming voor hulp aan derden.

In tegenstelling tot de andere tarieven is het sociale tarief gereglementeerd. In het sociale tarief mag geen vaste term worden aangerekend voor het dagverbruik, maar wel voor een eventuele nachtteller : (50.59 euro inclusief BTW) en ook voor zware aansluitingen : (6.81 euro, inclusief BTW en per kW boven de 10).

Alle dagverbruik mag maximaal worden aangerekend aan 20.69 cEUR per kWh, inclusief BTW; het nachtverbruik aan 10.86 cEUR (indien u een nachtteller heeft), eveneens inclusief BTW.

De eerste 500 kWh (dag) moeten gratis zijn. Voor grote gezinnen is dit 100 kWh per gezinslid + 100 kWh extra (ingevolge artikel 18bis van het Vlaamse Elektriciteitsdecreet)

De leverancier wordt vergoed voor het verschil tussen dit maximale sociale tarief en een normaal markttarief. De vergoeding wordt uit een fonds genomen. Dit fonds wordt gespijsd door een verhoging van de nettarieven, zodat iedereen solidair meebetaalt.

Voor sociaal gerechtigden gelden dus volgende maximum prijzen, die niet door de leverancier mogen worden overschreden :

De prijzen exclusief BTW en taksen bevatten wel de taksen en heffingen ten laste van de leverancier (o.a. deze voor groene stroom). De gebruiker heeft geen verplichtingen van transport, groene stroom, sociale maatregelen of wat dan ook !

Zonder BTW en taksen ALLE taksen, BTW en heffingen inbegrepen
Vaste vergoeding Vergoeding per verbruikte kWh Vaste vergoeding Vergoeding per verbruikte kWh
Sociaal tarief dag 0 euro/jaar
eerste 500 kWh 0
verbruiken boven 500 kWh 17.09 cent/kWh
0 euro/jaar
eerste 500 kWh 0
verbruiken boven 500 kWh 20.69 cent/kWh
Sociaal tarief nacht 41.81 euro/jaar 8.96
cent/kWh
50.59 euro/jaar 10.86
cent/kWh

Het tarief voor grote vermogens

Dit tarief is van toepassing voor aansluitingen met een vermogen van 30 tot 56 kVA, of voor aansluitingen van lager vermogen, maar met groot verbruik.

Er wordt voorgesteld een minimum-factuur aan te rekenen, onafhankelijk van het vermogen, maar met een gevoelig lagere eenheidsprijs per kWh dan deze voorzien in het normale tarief.

Er zouden ook hier geen jaarlijkse vaste kosten mogen worden aangerekend in functie van het vermogen, maar wel een eenmalige aansluitingskost of transfertkost bij overstap naar een andere leverancier, om de afschrijving op de gedane investering voor het ter beschikking stellen van hogere vermogens te vergoeden.

Grote verbruiken onder een laag vermogen, met bijgevolg een vrij vlak profiel, zouden eveneens automatisch van dit tarief gebruik moeten kunnen maken indien dit voordeliger is. Hiervoor is er dan uiteraard alleen een minimum factuur, geen eenmalige vergoeding van de investering.

De prijzen exclusief BTW en taksen bevatten de taksen en heffingen ten laste van de leverancier (o.a. deze voor groene stroom). De gebruiker heeft geen verplichtingen van transport, groene stroom, sociale maatregelen of wat dan ook ! Op de prijs BTW en taksen inbegrepen dient bijgevolg geen enkele toeslag te worden toegevoegd.

Zonder BTW en taksen ALLE taksen, BTW en heffingen inbegrepen
Minimum factuur Vergoeding per verbruikte kWh Minimum factuur Vergoeding per verbruikte kWh
Tarief E 800.00 euro/jaar
dagverbruik
tot 10.000 :kWh
boven 10.000 kWh
boven 20.000 kWh
boven 30.000 kWh
boven 40.000 kWh
boven 50.000 kWh
11.0 cent;/kWh
10.2 cent;/kWh
9.5 cent;/kWh
8.9 cent/kWh
8.4 cent/kWh
8.0 cent/kWh
stille uren   6.3; cent/kWh
968.00 euro/jaar
dagverbruik
tot 10.000 kWh
boven 10.000 kWh
boven 20.000 kWh
boven 30.000 kWh
boven 40.000 kWh
boven 50.000 kWh
14.16 cent/kWh
13.19 cent/kWh
12.34 cent/kWh
11.62 cent/kWh
11.01 cent/kWh
10.53 cent/kWh
stille uren 8.47 cent/kWh

Nachttarief

We durven voor de gewone huishoudelijke aansluitingen (behalve bij de sociale tarieven, waarbij er een wettelijk maximum bestaat) nog geen “interessante” prijsvermeldingen geven voor verbruik dat ’s nachts, met een afzonderlijke meter, zou worden gemeten. ’s Nachts is de elektriciteit immers goedkoper, maar hoeveel goedkoper is maar de vraag. Toch publiceren de leveranciers tarieven voor dag/nacht en uitsluitend nachtverbruik. Naar onze mening gaan zij hier vrij grote risico’s aan vooral voor wat betreft het ‘uitsluitend’ nachtarief.

Toemaatje

Omdat de kostprijs voor het transport van de elektriciteit tot bij de klant niet op alle plaatsen gelijk is, kunnen op bovenstaande tarieven nog reducties worden toegepast, die naar gelang van uw woonplaats kunnen oplopen van 0 tot 1 eurocent per kWh ! Sommige leveranciers wensen hiervan echter geen gebruik te maken en geven liever gemiddelde kortingen aan AL hun klanten. Hiervan wordt echter meer en meer afgestapt.

Officiële maximum prijzen

De regering was in 2003 van plan om maximumprijzen vast te stellen. Dit plan werd echter nooit uitgevoerd, behalve voor de sociaal gerechtigden ( zie hoger). Voor de sociale tarieven blijven deze maximum prijzen ook in 2004 en later nog gelden.


Laatste wijzigingen

Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van de laatste wijzigingen, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.